RichardsVoorzitter

Richard Sieval

06 15321530

JaapSecretaris

2e Voorzitter

Jaap Imthorn

06 42508878

LeoPenningmeester

Ledenadministratie

Leo Coenraadts

06 49390825

Webmaster

Alfred van Hoorn

06 48131225

Algemeen:
01. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, indien omstandigheden aanleiding geven en uitsluitend in het belang van de Vereniging, wijzigingen in het huishoudelijk reglement aan te brengen.
02. Geldig is alleen de laatste versie, welke staat gepubliceerd op de website.


Introducés:
01. Het is ten alle tijde mogelijk aspirant leden te introduceren.
02. Het is niet toegestaan aspirant leden te introduceren of mee te nemen op jaarlijkse of bijzondere ledenvergaderingen.


Redactie en Advertenties:
01. Ingezonden brieven en stukken worden alleen geplaatst als ze voorzien zijn van naam.
02. De redactie en het bestuur behouden zich het recht voor, ingezonden brieven te redigeren, in te korten en/of te weigeren.
03. De redactie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van ingezonden en/of overgenomen stukken.
04. Commerciële advertenties kunnen geplaatst worden na correspondentie met de redactie.


Rekeningnummer van LATV De Natuurvriend:
Het rekeningnummer staat in het clubblad en op de MEEDOEN pagina.


De vereniging is ingeschreven bij de KvK onder nr.40445719

De vereniging is aangesloten bij de NBAT Nederlandse Bond Aqua Terra

Lidmaatschap

Betalingen:
01. Het inschrijf- en lidmaatschapsgeld dient uiterlijk binnen 4 weken van het lopende kalender jaar betaald te zijn, ofwel u machtigt LATV De Natuurvriend om het bedrag eens per jaar automatisch van uw rekening af te schrijven of u maakt het bedrag zelf over.
02. Bij een bestaand lidmaatschap dient uiterlijk binnen de eerste 4 weken van het lopend kalender jaar betaald te zijn.
03. Ieder lid blijft betalingsplichtig totdat schriftelijk wordt opgezegd.


Opzeggen:
01. Kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden minimaal 1 maand voor het einde van het contributiejaar, bij de ledenadministratie.
02. Bij onjuiste en/of niet tijdige opzegging blijft de contributie voor het gehele nieuwe jaar verschuldigd.