Voorzitter

Alfred van Hoorn

06 48131225

Secretaris

Fred van de Wetering

Penningmeester

Ledenadministratie

Marco Rijnbeek

Public Relations

Melissa Rijnbeek

Algemeen

 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om, indien omstandigheden aanleiding geven en uitsluitend in het belang van de Vereniging, wijzigingen in het huishoudelijk reglement aan te brengen.
 • Geldig is alleen de laatste versie, welke staat gepubliceerd op de website.

Introducés

 • Het is altijd mogelijk aspirant leden te introduceren.
 • Op jaarlijkse of bijzondere ledenvergaderingen  zijn introducés minder welkom.

Redactie en Advertenties

 • Ingezonden brieven en stukken worden alleen geplaatst als ze voorzien zijn van naam.
 • De redactie en het bestuur behouden zich het recht voor, ingezonden brieven te redigeren, in te korten en/of te weigeren.
 • De redactie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van ingezonden en/of overgenomen stukken.
 • Commerciële advertenties kunnen geplaatst worden na correspondentie met de redactie.

Lidmaatschap

Betalingen

 • Het inschrijf- en lidmaatschapsgeld dient uiterlijk binnen 4 weken van het lopende kalender jaar betaald te zijn, ofwel u machtigt LATV De Natuurvriend om het bedrag eens per jaar automatisch van uw rekening af te schrijven of u maakt het bedrag zelf over.
 • Bij een bestaand lidmaatschap dient uiterlijk binnen de eerste 4 weken van het lopend kalender jaar betaald te zijn.
 • Ieder lid blijft betalingsplichtig totdat schriftelijk wordt opgezegd.

Opzeggen

 • Kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden minimaal 1 maand voor het einde van het contributiejaar, bij de ledenadministratie.
 • Bij onjuiste en/of niet tijdige opzegging blijft de contributie voor het gehele nieuwe jaar verschuldigd.

Rekeningnummer van LATV De Natuurvriend

 • Het rekeningnummer staat vermeld in het clubblad en op de MEEDOEN pagina.

De vereniging is ingeschreven bij de KvK onder nr.40445719 en aangesloten bij de NBAT Nederlandse Bond Aqua Terra.