Statuten

De Leidse Aquarium en Terrarium Vereniging "De Natuurvriend" is opgericht op 11 juli 1930. De Statuten zijn vastgesteld in 1992.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer V445719.

De oorspronkelijke tekst van de Statuten vindt je in dit document.

NAAM:
Artikel 1.

De vereniging draagt de naam:
LEIDSE AQUARIUM & TERRARIUM VERENIGING DE NATUURVRIEND.

ZETEL:
Artikel 2.

Zij heeft haar zetel te Leiden.

DOEL:
Artikel 3.

 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de studie van- en de liefde voor de natuur in haar geheel en het aquarium en terrarium in het bijzonder.
  De vereniging beoogt in geen enkel opzicht het behalen van winst.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  a. Het houden van vergaderingen;
  b. Het organiseren van lezingen, film,voorstellingen, excursies, enz.,;
  c. Het organiseren van tentoonstellingen en huiskeuringen;
  d. Het uitgeven van een maandblad;
  e. Alle andere wettige middelen, die het gestelde doel kunnen dienen.

LEDEN:
Artikel 4.

 1. De vereniging kent :
  a. Leden;
  b. Jeugdleden;
  c. Leden van verdiensten;
  d. Ereleden.
 2. Leden zijn personen van achttien jaar en ouder en rechtspersonen en instellingen met een overeenkomstige doelstelling, zoals wetenschappelijke instituten, dierentuinen, personeelsverenigingen en dergelijke, die door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn
  toegelaten.
 3. Jeugdleden zijn leden als in het voorgaande lid bedoeld, doch die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. Leden van verdiensten zijn leden die zich op enigerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
 4. Ereleden zijn leden die zich tegenover de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
 5. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

TOELATING:
Artikel 5.

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
 2. Minderjarigen kunnen slechts als jeugdlid worden toegelaten indien hun wettelijke vertegenwoordigers daartoe schriftelijk toestemming hebben verleend.
 3. Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 4. Ereleden en leden van verdiensten worden benoemd door de Algemene Vergadering.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP:
Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. Door de dood van het lid, casu quo ontbinding van de rechtspersoon/instelling dat lid is;
  b. Door opzegging door het lid;
  c. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij Statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  d. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging o onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt namens het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de
  vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na
  ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN:
Artikel 7.

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene Vergadering, op voorstel van het bestuur, zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR:
Artikel 8.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die door de Algemene V ergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden,behoudens het bepaalde in lid 2.
 2. De Algemene Vergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
 3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de keus.
 6. Indien er meer dan een(1) bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP - SCHORSING:
Artikel 9.

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst; voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid van twee/derde van het geldig uitgebrachte stemmen vereist. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd , neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. Ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  b. Door bedanken.

BESTUURFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR:
Artikel 10.

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, die tezamen het dagelijks bestuur vormen.
  Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING:
Artikel 11.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
  Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats aan de orde komt.
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 4. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan tenminste een bestuurslid de hoedanigheid van voorzitter, secretaris of penningmeester dient te hebben.
 5. In afwijking van het voorgaande lid is de penningmeester alleen bevoegd om over de kas – bak- of girotegoeden te beschikken.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING:
Artikel 12.

 1. Het verenigingsjaar loopt van een(1) januari tot en met eenendertig(31) december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van bestuur vorderen.
 4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te alle tijden door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING:
Artikel 13.

 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Vergadering - de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  b. De benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  c. Voorziening in eventuele vacatures;
  d. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT:
Artikel 14.

 1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle in artikel 4 genoemde personen en vertegenwoordigers van de in dat artikel bedoelde rechtspersonen en instellingen en het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene Vergadering.
 3. Ieder van de in artikel 4 lid 1 onder a tot en met d bedoelde leden van de vereniging, mits niet geschorst , heeft een stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan echter voor niet meer dan twee medeleden als gemachtigde optreden.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN:
Artikel 15.

 1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de ledengebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING:
Artikel 16.

 1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor over gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij de verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij die voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.
 9. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING:
Artikel 17.

 1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.

STATUTENWIJZIGING:
Artikel 18.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken, doch niet eerder dan acht dagen daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot en doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING:
Artikel 19.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening wordt zoveel mogelijk aangewend in overeenstemming met het doel der vereniging. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT:
Artikel 20.

 1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

De comparant is mij, notaris,bekend.
WAARVAN AKTE in minuut verleden te Leiden op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.