Privacybeleid/-verklaring

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Daarom zetten wij hier uiteen hoe we ermee omgaan en welke rechten je hebt.
Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze regels, stel je vraag dan aan onze penningmeester per e-mail: penningmeester@latv-denatuurvriend.nl

  • Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.
  • De vereniging draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
  • Wij zullen je gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in je eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.
  • Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens.
  • Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
  • Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • De vereniging spant zich in te waarborgen dat de personen, die afgebeeld staan in onze uitingen, hieraan goedkeuring hebben verleend. Indien je hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kunt je deze per e-mail sturen naar: penningmeester@latv-denatuurvriend.nl.
  • De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in bovengenoemde regels.

In het Verwerkingsregister persoonsgegevens kun je terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Het Privacybeleid is vastgelegd in een bijlage bij het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. De oorspronkelijk tekst van het Privacybeleid tref je aan in dit document.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.